Stadgar

Stadgar

Juridiskt bindande riktlinjer för föreningens verksamhet, som övergripande beskriver de mer administrativa aspekterna. Stadgarna beslutas av föreningsmötet. Vid tvist med övriga styrdokument går stadgarna alltid först.