Commit 79d49a9d authored by datdenkikniet's avatar datdenkikniet
Browse files

Fix TOC

parent 667fb8df
# LUDD:S SAMLADE STYRDOKUMENT
<h1> LUDD:S SAMLADE STYRDOKUMENT </h1>
# Förord
<h2> Förord </h2>
Version 1.0 – Uppdaterad efter årsmöte 2019-03-14
Detta dokument är en sammanställning av Luleå Tekniska Universitet Datorförenings
......@@ -62,8 +62,7 @@ har ordinarie styrdokument företräde.
* [1.7. Alumnnätverk](#17-alumnnätverk)
* [1.8. Medlemmarna ska kunna Linux](#18-medlemmarna-ska-kunna-linux)
* [1.9. 100 Gbps redundant internet för LCNet](#19-100-gbps-redundant-internet-för-lcnet)
* [1.10. Världens geografiskt största LAN](#110-världens-geografiskt-största-lan)
* [1.11. Näringslivet](#111-näringslivet)
* [1.10. Näringslivet](#110-näringslivet)
* [2. Stadgar](#2-stadgar)
* [2.1. Föreningen](#21-föreningen)
* [2.2. Syfte](#22-syfte)
......@@ -73,7 +72,7 @@ har ordinarie styrdokument företräde.
* [2.6. Sammansättning och medlemmar](#26-sammansättning-och-medlemmar)
* [2.7. Användning av system](#27-användning-av-system)
* [2.8. Verksamhetsår](#28-verksamhetsår)
* [2.9. Årsmöten, och Föreningsmöten](#29-Årsmöten-och-föreningsmöten)
* [2.9. Årsmöten, och Föreningsmöten](#29-årsmöten-och-föreningsmöten)
* [2.10. Valberedning](#210-valberedning)
* [2.11. Styrelse](#211-styrelse)
* [2.12. Styrelsemöten](#212-styrelsemöten)
......@@ -87,12 +86,11 @@ har ordinarie styrdokument företräde.
* [3.1.2. Vice ordförande](#312-vice-ordförande)
* [3.1.3. Kassör](#313-kassör)
* [3.1.4. Sekreterare](#314-sekreterare)
* [3.1.5. Huvudsystemansvarig](#315-huvudsystemansvarig)
* [3.1.6. PR-ansvarig](#316-pr-ansvarig)
* [3.1.7. Lokalansvarig](#317-lokalansvarig)
* [3.1.7. Övrigt arbete](#318-Övrigt-arbete)
* [3.1.6 PR-ansvarig](#316-pr-ansvarig)
* [3.1.7 Lokalansvarig](#317-lokalansvarig)
* [3.1.8. Övrigt arbete](#318-övrigt-arbete)
* [3.2. Instruktioner för Langruppen](#32-instruktioner-för-langruppen)
* [3.2.1. Ülf](#321-Ülf)
* [3.2.1. Ülf](#321-ülf)
* [3.2.2. Langruppens allmänna arbete](#322-langruppens-allmänna-arbete)
* [3.3. Instruktioner för Boschkiosken](#33-instruktioner-för-boschkiosken)
* [3.3.1. Boschansvarig](#331-boschansvarig)
......@@ -101,10 +99,10 @@ har ordinarie styrdokument företräde.
* [3.4.2. Arbetsgång](#342-arbetsgång)
* [3.5. Instruktioner för Root-Gruppen](#35-instruktioner-för-root-gruppen)
* [3.5.1. Huvudsystemansvarig](#351-huvudsystemansvarig)
* [3.6 Instruktioner för Överlämning](#36-instruktioner-för-Överlämning)
* [3.6 Instruktioner för Överlämning](#36-instruktioner-för-överlämning)
* [3.6.1 Styrelsen](#361-styrelsen)
* [3.6.2. Arbetsgrupper](#362-arbetsgrupper)
* [3.6.3. Övrigt](#363-Övrigt)
* [3.6.3. Övrigt](#363-övrigt)
* [4. Regelsamling](#4-regelsamling)
* [4.1. Kontraktregler](#41-kontraktregler)
* [4.2. Bosch](#42-bosch)
......@@ -112,12 +110,13 @@ har ordinarie styrdokument företräde.
* [4.4. Ordningsregler](#44-ordningsregler)
* [4.4.1. Lokalregler](#441-lokalregler)
* [4.4.2. Tystnadsplikt](#442-tystnadsplikt)
* [4.4.3. Öppettider](#443-Öppettider)
* [4.4.3. Öppettider](#443-öppettider)
* [4.4.4. Projektor](#444-projektor)
* [4.4.5. Skrivare](#445-skrivare)
* [4.4.6. Samtalsklimat](#446-samtalsklimat)
* [5. Policysamling](#5-policysamling)
* [5.1. Policies](#51-policies)
* [6. Övriga Styrdokument](#6-Övriga-styrdokument)
* [6. Övriga Styrdokument](#6-övriga-styrdokument)
* [7. Bilagor](#7-bilagor)
* [7.1. Ordlista](#71-ordlista)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment