styrdokument.md 41.7 KB
Newer Older
datdenkikniet's avatar
Fix TOC    
datdenkikniet committed
1
<h1> LUDD:S SAMLADE STYRDOKUMENT </h1>
2

datdenkikniet's avatar
Fix TOC    
datdenkikniet committed
3
<h2> Förord </h2>
4
Version 1.0 – Uppdaterad efter årsmöte 2019-03-14
5
6

Detta dokument är en sammanställning av Luleå Tekniska Universitet Datorförenings
7
(LUDD:s) styrdokument. Styrdokumenten är tänkta att fungera som ledning för den dagliga
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
verksamheten, och som stöd för såväl styrelse som medlemmar vid beslut.
Styrdokumenten är uppdelade i ett antal kategorier:


1. Mål och Visioner
  * Medlemmarnas åsikter om i vilken generell riktning föreningen ska ta sig,
både på kort och lång sikt. Ligger till grund för styrelsens verksamhetsplan
och verksamhetsrapport. Ska utvärderas och uppdateras årligen på årsmötet.


2. Stadgar
  * Juridiskt bindande riktlinjer för föreningens verksamhet, som övergripande
beskriver de mer administrativa aspekterna. Stadgarna beslutas av
föreningsmötet. Vid tvist med övriga styrdokument går stadgarna alltid först.


3. Instruktionssamling
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
25
  * Förtydligande dokument gällande arbetssätt för specifika funktioner inom
26
27
28
29
30
föreningen. Instruktioner beslutas av styrelsen, som redovisar förändringarna
på nästkommande föreningsmöte.


4. Regelsamling
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
31
  * Förtydligande dokument gällande förhållningssätt för föreningens
32
33
34
35
36
37
medlemmar. Ändringar i sagda regelsamling beslutas av styrelsen. Dessa
gäller tillsvidare, och förankras fast genom medlemsbeslut på nästkommande
föreningsmöte.


5. Policysamling
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
38
39
  * Förtydligande dokument gällande förhållningssätt för föreningens och
styrelsens verksamhet. Policies beslutas av styrelsen, som redovisar
40
41
42
förändringarna på nästkommande föreningsmöte.


CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
43
6. Övriga styrdokument
44
45
46
47
  * Dokument som inte direkt kan passas in i ovanstående kategorier. Beslutas
av styrelsen, som redovisar förändringar på nästkommande föreningsmöte.


CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
48
7. Bilagor
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
  * Förtydligande och/eller kompletterande dokument till övriga styrdokument.
Beslutas av styrelsen. I ett fall där bilaga strider mot ordinarie styrdokument
har ordinarie styrdokument företräde.

<!-- vim-markdown-toc GFM -->

* [1. Mål och visioner](#1-mål-och-visioner)
  * [1.1. Förord](#11-förord)
  * [1.2. Föreningen](#12-föreningen)
  * [1.3. Kontinuitet](#13-kontinuitet)
  * [1.4. Lokaler](#14-lokaler)
  * [1.5. Medlemmar](#15-medlemmar)
  * [1.6. Varumärke och Marknadsföring](#16-varumärke-och-marknadsföring)
62
63
  * [1.7. Alumnnätverk](#17-alumnnätverk)
  * [1.8. Medlemmarna ska kunna Linux](#18-medlemmarna-ska-kunna-linux)
64
  * [1.9. 100 Gbps redundant internet för LCNet](#19-100-gbps-redundant-internet-för-lcnet)
datdenkikniet's avatar
Fix TOC    
datdenkikniet committed
65
  * [1.10. Näringslivet](#110-näringslivet)
66
67
68
69
70
71
72
73
74
* [2. Stadgar](#2-stadgar)
  * [2.1. Föreningen](#21-föreningen)
  * [2.2. Syfte](#22-syfte)
  * [2.3. Oberoende](#23-oberoende)
  * [2.4. Säte](#24-säte)
  * [2.5. Medlemsskap](#25-medlemsskap)
  * [2.6. Sammansättning och medlemmar](#26-sammansättning-och-medlemmar)
  * [2.7. Användning av system](#27-användning-av-system)
  * [2.8. Verksamhetsår](#28-verksamhetsår)
datdenkikniet's avatar
Fix TOC    
datdenkikniet committed
75
  * [2.9. Årsmöten, och Föreningsmöten](#29-årsmöten-och-föreningsmöten)
76
77
78
79
80
81
82
83
84
  * [2.10. Valberedning](#210-valberedning)
  * [2.11. Styrelse](#211-styrelse)
  * [2.12. Styrelsemöten](#212-styrelsemöten)
  * [2.13. Arbetsgrupper](#213-arbetsgrupper)
  * [2.14. Revision](#214-revision)
  * [2.15. Stadgeändring](#215-stadgeändring)
  * [2.16. Upplösning](#216-upplösning)
* [3. Instruktionssamling](#3-instruktionssamling)
  * [3.1. Instruktioner för Styrelsen](#31-instruktioner-för-styrelsen)
85
    * [3.1.1. Ordförande](#311-ordförande)
86
87
88
    * [3.1.2. Vice ordförande](#312-vice-ordförande)
    * [3.1.3. Kassör](#313-kassör)
    * [3.1.4. Sekreterare](#314-sekreterare)
datdenkikniet's avatar
Fix TOC    
datdenkikniet committed
89
90
91
    * [3.1.6 PR-ansvarig](#316-pr-ansvarig)
    * [3.1.7 Lokalansvarig](#317-lokalansvarig)
    * [3.1.8. Övrigt arbete](#318-övrigt-arbete)
92
  * [3.2. Instruktioner för Langruppen](#32-instruktioner-för-langruppen)
datdenkikniet's avatar
Fix TOC    
datdenkikniet committed
93
    * [3.2.1. Ülf](#321-ülf)
94
95
96
97
98
99
100
101
    * [3.2.2. Langruppens allmänna arbete](#322-langruppens-allmänna-arbete)
  * [3.3. Instruktioner för Boschkiosken](#33-instruktioner-för-boschkiosken)
    * [3.3.1. Boschansvarig](#331-boschansvarig)
  * [3.4. Instruktioner för Valberedningen](#34-instruktioner-för-valberedningen)
    * [3.4.1. Sammankallande valberedare](#341-sammankallande-valberedare)
    * [3.4.2. Arbetsgång](#342-arbetsgång)
  * [3.5. Instruktioner för Root-Gruppen](#35-instruktioner-för-root-gruppen)
    * [3.5.1. Huvudsystemansvarig](#351-huvudsystemansvarig)
datdenkikniet's avatar
Fix TOC    
datdenkikniet committed
102
  * [3.6 Instruktioner för Överlämning](#36-instruktioner-för-överlämning)
103
104
    * [3.6.1 Styrelsen](#361-styrelsen)
    * [3.6.2. Arbetsgrupper](#362-arbetsgrupper)
datdenkikniet's avatar
Fix TOC    
datdenkikniet committed
105
    * [3.6.3. Övrigt](#363-övrigt)
106
* [4. Regelsamling](#4-regelsamling)
107
108
109
110
111
112
  * [4.1. Kontraktregler](#41-kontraktregler)
  * [4.2. Bosch](#42-bosch)
  * [4.3. LCNet](#43-lcnet)
  * [4.4. Ordningsregler](#44-ordningsregler)
    * [4.4.1. Lokalregler](#441-lokalregler)
    * [4.4.2. Tystnadsplikt](#442-tystnadsplikt)
datdenkikniet's avatar
Fix TOC    
datdenkikniet committed
113
    * [4.4.3. Öppettider](#443-öppettider)
114
115
    * [4.4.4. Projektor](#444-projektor)
    * [4.4.5. Skrivare](#445-skrivare)
datdenkikniet's avatar
Fix TOC    
datdenkikniet committed
116
    * [4.4.6. Samtalsklimat](#446-samtalsklimat)
117
* [5. Policysamling](#5-policysamling)
118
  * [5.1. Policies](#51-policies)
datdenkikniet's avatar
Fix TOC    
datdenkikniet committed
119
* [6. Övriga Styrdokument](#6-övriga-styrdokument)
120
* [7. Bilagor](#7-bilagor)
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
121
  * [7.1. Ordlista](#71-ordlista)
122
123
124
125
126
127
128

<!-- vim-markdown-toc -->

## 1. Mål och visioner

### 1.1. Förord
Detta dokument samlar mål och visioner för Luleå Tekniska Universitet
129
Datorförenings, hädanefter LUDD, verksamhet. Dokumentet uppdateras löpande av föreningsmötet, och ligger till grund för styrelsens verksamhetsplan. 
130
131
På verksamhetsårets första föreningsmöte presenterar sittande styrelsen en
egenutformad konkret verksamhetsplan med motivationer för hur de strävar mot 
132
133
föreningens mål och visioner.

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
Verksamheten är uppdelad i ett antal huvudområden, som representeras av följande
modell:

<ins>Vision</ins>

*Idealbild av verksamhetsgrenen, den utopiska drömmen.*

<ins>Mål</ins>

* Huvudmål. Höga förhoppningar som önskas uppnå på en tioårsperiod.
  * Delmål. Svåra men fullt realistiska, som önskas uppnå under en
treårsperiod.

### 1.2. Föreningen
<ins>Vision</ins>

*LUDD är en ideell förening som genom öppenhet och gemenskap uppmuntrar till ett
ökat intresse för teknik och datorer i allmänhet på LTU. Föreningen har en tydlig
organisation där medlemmarna styr genom att sätta gemensamma mål för
föreningen.*

<ins>Mål</ins>

157
Föreningen och dess styrelse skall verka för att...
158

CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
159
* LUDD:s medlemmar är väl medvetna om att all makt utgår ifrån medlemmarna
160
genom föreningsmöten.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
161
  * LUDD:s medlemmar är aktiva i diskussioner under föreningsmötet, vilka
162
har en närvaro på minst 30 personer.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
163
  * LUDD:s medlemmar får snabb och tydlig återkoppling efter genomförda
164
mötesbeslut.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
165
  * LUDD:s medlemmar engagerar sig genom att diskutera föreningens
166
mål och visioner för att hålla dem levande.
167
* LUDD har tydliga styrdokument som är transparenta, lättillgängliga och
168
välkända för föreningens medlemmar.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
169
  * LUDD:s uppdaterade styrdokument finns tillgängliga digitalt på
170
föreningens hemsida.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
171
172
  * LUDD:s verksamhet är direkt kopplad till föreningens styrdokument.
* Engagemanget hos LUDD:s medlemmar är så pass gott att förutsättningen
173
174
175
176
177
178
finns för att fylla alla funktionärsposter inom föreningens styrelse och dess
arbetsgrupper.
  * Det anses attraktivt, meriterande och utvecklande bland medlemmarna
att ta på sig förtroendeuppdrag och andra funktionärsroller i föreningen.
  * Valberedningen hittar varje år lämpliga kandidater för sina
nomineringar.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
179
  * LUDD:s medlemmar engagerar sig i LUDD:s projekt och / eller sina egna projekt som ska 
180
främja LUDD som förening.
181
182
183
184
185
186
187
188
189

### 1.3. Kontinuitet
<ins>Vision</ins>

*LUDD och dess arbetsgrupper har bra kontinuitet som gör det kul och enkelt att
engagera sig och ta ansvar i de olika arbetsgrupperna.*

<ins>Mål</ins>

190
Föreningen och dess styrelse skall verka för att...
191

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
* LUDD är välkänt hos minst 30% av studenterna och personalen på LTU.
  * LUDD är välkänt hos minst 5% av studenterna och personalen på LTU.
* LUDD har tydliga överlämningsrutiner som bygger på kunskapsöverföring på
lång sikt.
  * Det finns tydliga instruktioner för överlämning inom styrelsen
  * Det finns tydliga instruktioner för överlämning inom föreningens
arbetsgrupper.

### 1.4. Lokaler
<ins>Vision</ins>

*LUDD lokaler är den naturliga mötesplatsen för medlemmar, med plats för såväl
arbete som social tillvaro. Föreningslokalen är en plats att visa upp och
marknadsföra LUDD på.*

<ins>Mål</ins>

209
Föreningen och dess styrelse skall verka för att...
210

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
* LUDD lokal, T1, erbjuder såväl kansli, sittgrupper, plats för projektor och duk,
stora arbetsytor och dylikt. LUDD behöver ej oroa sig för att tappa åtkomst till
sin föreningslokal.
  * LUDD ökar sitt samarbete med institutioner på LTU för att arbeta upp
ett större inflytande på LTU.
* LUDD förvaltar de lokaler som krävs för den dagliga verksamheten.
  * LUDD har en tydlig plan för sitt framtida lokalbehov.
  * LUDD arbetar kontinuerligt för att utveckla lokalerna i dagsläget.

### 1.5. Medlemmar
<ins>Vision</ins>

223
224
225
* LUDD är en av LTU:s största föreningar och erbjuder någonting för alla med ett
intresse för datorer och annan teknik. LUDD är en mötesplats där ingen känner sig
ovälkommen, oavsett om relevant teknikintresse finns.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
226
LUDD:s medlemmar stannar kvar i föreningen år efter år, och detta reflekteras i det
227
228
229
230
231
232
intryck och den bild studenter vid LTU har av LUDD. Studenter som tar examen vid
Luleå Tekniska Universitet fortsätter att vara medlemmar i LUDD och engagera sig
även som alumner.*

<ins>Mål</ins>

233
Föreningen och dess styrelse skall verka för att...
234

CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
235
* LUDD:s medlemsantal ökar varje år och består av både studenter såväl som
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
alumner.
  * Majoriteten av alla personer som är medlemmar i LUDD stannar kvar
som medlemmar även efter examen.
  * LUDD har ett stabilt antal medlemmar.
* LUDD och dess verksamhet är attraktiv för förstaårsstudenter.
  * LUDD är välkänt hos de nya studenterna.

### 1.6. Varumärke och Marknadsföring
<ins>Vision</ins>

CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
246
*LUDD:s varumärke skall vara välkänt och associerat med kunskap, kvalité och
247
248
249
250
gemenskap.*

<ins>Mål</ins>

251
Föreningen och dess styrelse skall verka för att...
252

CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
253
* LUDD:s maskot, Vicke Virus, är känd hos studenter på LTU.
254
255
  * 5% av studenter och personal vid Luleå tekniska universitet associerar
Vicke Virus med LUDD.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
256
* LUDD:s evenemang är välkända på LTU.
257
  * LUDD anordnar minst 3 evenemang under verksamhetsåret.
258
259
  * LUDD:s evenemang har ett stadigt antal besökare
  * LUDD håller aktiviteter öppna även för studenter och boende i Luleå som inte
260
är föreningsmedlemmar, i marknadsföringssyfte.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
261
  * LUDD:s genomför minst ett mindre evenemang riktat till
262
263
icke-medlemmar med syfte att öka intresset för teknik på LTU.

264
265
266
### 1.7. Alumnnätverk
<ins>Vision</ins>

267
*En mängd av LUDD:s medlemmar är inte längre studenter på LTU. Dessa alumner ska 
268
269
270
271
272
273
uppmuntras att bibehålla sitt medlemskap och engagemang i föreningen via ett alumnnätverk
där de ska ha kontakt med föreningens medlemmar och styrelse. Vid skrivande stund har
LUDD ingen märkvärd kontakt med alumner, därför ska det upprättas ett alumnnätverk.*

<ins>Mål</ins>

CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
274
* LUDD:s styrelse och rötter ska upprätta ett alumnnätverk för medlemmar som inte längre är
275
studenter.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
276
  * LUDD:s styrelse och rötter ska kontakta gamla LUDD-medlemmar om de vill medverka
277
i alumnnätverket.
278
279
  * Ett kommunikationssystem ska upprättas som möjliggör att alumner kan lätt
kommunicera med varandra och andra medlemmar.
280
281
282
283

### 1.8. Medlemmarna ska kunna Linux
<ins>Vision</ins>

284
285
*Mycket av LUDD:s verksamhet drivs tack vare Linux-baserade system. Det är därför relevant
för föreningens medlemmar att vara bekanta med hur ett Linux system fungerar.*
286
287
288
289
290

<ins>Mål</ins>

* Alla aktiva medlemmar i LUDD ska vara bekväma att använda och installera Linux-baserade
system.
291
292
293
294
  * Föreningen ska uppmuntra användningen av-, och vara hjälpsamma med Linux-
    baserade system.
  * När möjlighet finns ska styrelsen och/eller medlemmarna hålla i kurser
    kring användningen av Linux-baserade system.
295

296
### 1.9. 100 Gbps redundant internet för LCNet
297
298
<ins>Vision</ins>

299
*LUDD har länge gett dess medlemmar en mycket stabil och snabb serverplats i LCNet. 
300
301
302
303
304
Visionen är att ständigt utöka dess hastighet så medlemmarna får den bästa tjänsten 
möjlig.*

<ins>Mål</ins>

305
306
* 100 Gbps redundant tillgängligt för samtliga servrar på LCNet.
  * 10 Gbps redundant tillgängligt för samtliga servrar på LCNet.
307
308


309
### 1.10. Näringslivet
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
<ins>Vision</ins>

*LUDD ska möjliggöra för dess medlemmar att komma i kontakt med näringslivet.*

<ins>Mål</ins>

* LUDD som förening ska ha god kontakt med företag i näringslivet.
  * LUDD ska upprätta kontakter med företag och institutioner som är relevanta för
föreningens medlemmar.

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
## 2. Stadgar

### 2.1. Föreningen
LUDD är en ideell förening. Föreningen skall drivas utan något som helst vinstsyfte.

### 2.2. Syfte
LUDD ska verka för att medlemmarna får större kunskaper om datorer i alla dess
former, genom att ge möjlighet att diskutera, utveckla och arbeta med hårdvara och
mjukvara på operativsystemsnivå, samt verka för att skapa en samhörighet mellan
alla datorintresserade på universitetet.

### 2.3. Oberoende
LUDD är partipolitiskt och religiöst neutral och obunden.

### 2.4. Säte
LUDD har sitt säte i Luleå.

### 2.5. Medlemsskap
För att bli medlem i LUDD krävs inbetald medlemsavgift samt att man är inskriven
eller anställd vid Luleå Tekniska Universitet. Medlemsavgiften ger ett kalenderår av
medlemskap från och med registrering i systemet. Fler medlemsavgifter ökar det
aktuella medlemskapet med 365 dagar framåt per medlemsavgift.

### 2.6. Sammansättning och medlemmar
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
344
LUDD:s sammansättning utgörs av dess medlemmar. Medlemsavgiften faställs av
345
346
347
348
349
350
351
352
årsmötet. Medlem får ej företräda föreningen utan styrelsens medgivande. Medlem
har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen eller av styrelsen utsedd
person utträda ur föreningen. Medlemsskapet avslutas om medlem vid anmodan ej
betalar medlemsavgift. Medlem som brutit mot stadgarna, av styrelsen beslutade
regler, eller uppfört sig så att föreningen lidit skada, kan av styrelsen uteslutas ur
föreningen, och/eller bli ersättningsskyldig.

### 2.7. Användning av system
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
353
För att medlem ska få använda LUDD:s datorsystem krävs att denne accepterar de
354
355
356
357
krav som ställs för utnyttjande av systemet. Medlem som bryter mot ansvarsförbindelsen kan av huvudsystemansvarig stängas av från datorsystemet
men styrelsen ska sedan ta upp avstängningen vid nästkommande styrelsemöte.

### 2.8. Verksamhetsår
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
358
LUDD:s verksamhets- och räkneskapsår löper under tiden 1 juli t.o.m. 30 juni.
359
360

### 2.9. Årsmöten, och Föreningsmöten
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
361
362
1. Föreningsmöten är LUDD:s högsta beslutande organ.
2. Föreningsmöten utgörs av LUDD:s medlemmar.
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
3. Årsmöte skall hållas i läsperiod 3 (januari t.o.m. mars månad).
4. Föreningsmöten får ske närhelst så är påkallat, men minst ett föreningsmöte
skall hållas under läsperiod 1 (september t.o.m. oktober).
5. Föreningsmöten får ej hållas under ferie- eller tentamensperiod.
6. Årsmötet och föreningsmöten sammanträder på kallelse av styrelsen.
7. Rätt att hos föreningens styrelse kräva sammankallande av föreningsmöte
tillkommer:
  * Styrelsemedlem
  * Föreningens revisorer
  * Föreningens medlemmar, om minst tio av dessa begär det.
8. Kallelse till årsmötet och föreningsmöte skickas ut via e-post i god tid till alla
medlemmar, men senast 14 kalenderdagar innan mötet.
9. Kallelse skall uppta föredragningslista. Tillägg till föredragningslista anslås
och skickas ut senast tre dagar före mötet.
10. Motioner till års- eller föreningsmöte ska inkomma till styrelsen senast sju
dagar innan mötet skall äga rum. De kan lämnas in elektroniskt men innan
årsmötet öppnas ska det till styrelsen ha lämnats in en underskriven
papperskopia. Senast tre dagar innan årsmötet ska styrelsen skicka ut
inkomna motioner samt propositioner till alla medlemmar via e-post.
11. Yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer varje medlem. Röstning får ej ske
genom fullmakt.
12. Beslut fattas med enkel majoritet, där Ordförande har utslagsröst vid lika
röstetal. Vid lika röstetal vid personval bordläggs frågan till nästa möte, vilket
måste sammankallas inom tre veckor.
13. Vid årsmötet och föreningsmöten skall protokoll föras, som snarast efter mötet
anslås på webben. Detta skall ske senast tre veckor efter mötets avslutande
om inte god anledning finnes.
14. På föreningsmöten skall minst följande punkter upptas på dagordningen
  * Mötets öppnande.
  * Mötesformalia.
  * Rapport från styrelsen.
    * Presentering av nya valda funktionärer av styrelsen sedan
föregående föreningsmöte.
  * Rapport från revisor.
  * Behandling av motioner och propositioner.
    * Förankring av tillsvidare beslutade regler genom medlemsbeslut.
  * Övriga frågor.
  * Mötets avslutande.
15. På årsmötet skall förutom ovanstående punkter även följande upptas på
dagordningen
  * Ekonomisk redovisning.
  * Fastställande av budget och medlemsavgift för nästkommande
verksamhetsår.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
406
	* Uppdatering av LUDD:s mål och visioner.
407
408
409
410
	* Val av styrelse.
		* Val av Ordförande.
		* Val av Vice Ordförande.
		* Val av Kassör.
Tommy Andersson's avatar
Tommy Andersson committed
411
    * Val av övriga styrelsemedlemmar.
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
	* Val av valberedning
		* Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande.
	* Övriga val
		* Val av revisor och suppleant.
16. På första föreningsmötet för verksamhetsåret skall förutom punkter från §9.14
även följande upptas på dagordningen:
	* Rapport från styrelsen.
		* Presentation av verksamhetsplan för sittande styrelse.
	* Föregående styrelsens verksamhetsberättelse.
	* Föregående styrelsens kassaberättelse.
	* Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet.

### 2.10. Valberedning
1. Valberedningen skall bestå av minst två medlemmar, varav en
sammankallande.
2. Valberedningens uppgift är att bereda poster som väljs av föreningsmöten.
3. I valberedningen ingående föreningsmedlem får ej kandidera till post som
429
430
valberedningen har till uppgift att förbereda. Medlemmen är dock ej förbjuden från
att bli nominerad på mötet.
431
432
433
4. Valberedningens förslag anslås samtidigt med kallelse till årsmötet.

### 2.11. Styrelse
Tommy Andersson's avatar
Tommy Andersson committed
434
435
1. LUDD:s styrelse skall minst bestå av 3 (tre) personer.
2. LUDD:s styrelse skall minst bestå av:
436
437
438
	* Ordförande.
	* Vice Ordförande.
	* Kassör.
439
440
441
442
443
444
445
446
3. LUDD:s styrelse bör innehålla följande poster:
  * Ordförande.
  * Vice Ordförande.
  * Kassör.
  * Sekreterare.
  * PR-ansvarig.
  * Lokalansvarig.
4. Firmatecknare.
447
448
449
	* Ordförande i union med kassör är firmatecknare för LUDD
	* Innan verksamhetsårets första föreningsmöte skall banken uppdateras
med gällande uppgifter om nyvalda firmatecknare.
450
451
452
5. Styrelsen väljs på årsmötet för perioden 1 juli - 30 juni.
6. Styrelsen är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.
7. Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter och är ansvarig inför
453
årsmötet.
454
8. Styrelsen ska fatta beslut i löpande ärenden samt handha års- och
455
föreningsmöten.
456
457
9. Styrelsen ansvarar för att nya studenter får information om föreningen.
10. Styrelsen ansvarar för att annonsering av alla officiella arrangemang i god tid
458
459
går ut till medlemmarna via avsedd e-postlista och eventuella övriga
informationskanaler.
460
11. Instruktioner för ansvarsuppdelning på styrelsepositionerna finns beskrivet i
461
instruktionssamlingen.
462
12. Avhopp
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
	* Om ordförande eller kassör avgår från sin post, så kan denna post
endast väljas vid ett föreningsmöte.
	* Om en annan styrelsepost avgår kan styrelsen välja en medlem att
fylla den posten för samma period.

### 2.12. Styrelsemöten
1. Styrelsen sammanträder på Ordförandens kallelse.
2. Varje styrelsemedlem äger rätt att hos Ordförande begära sammankallande
av styrelsemöte.
3. Kallelse till styrelsemöte skall vara utskickad senast en vardag före mötet.
4. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
5. För att styrelsen skall äga beslutsrätt krävs att minst hälften av
styrelsemedlemmarna är närvarande.

6. Vid styrelsemöte skall protokoll föras, vilket justeras av valda justerare och
Ordförande. Detta protokoll publiceras sedan på webben senast tre veckor
efter mötets avslutande, om inte god anledning finnes.
7. Medlemmar har närvaro-, förslags-, samt yttranderätt på styrelsemöten, men
styrelsen kan besluta annat för enskilda punkter.

### 2.13. Arbetsgrupper
Till styrelsens förfogande finns det en rad olika grupper, kallade arbetsgrupper, som
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
486
sköter specifika delar av LUDD:s verksamhet. Dessa arbetsgrupper svarar till
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
styrelsen men agerar som egna entiteter i frågor som ej har ekonomisk innebörd.
Dessa arbetsgrupper består av:
* Bosch.
* Langruppen.
* Root-gruppen.
* Valberedningen.
Arbetsuppgifter listas i instruktionssamlingen för respektive arbetsgrupp.

### 2.14. Revision
1. Till grund för revision av verksamheten ligger stadgarna samt allmän
lagstiftning.
2. Revision av föreningens verksamhet utförs av vald revisor.
3. Revisor har i uppdrag att se till att styrelsen arbetar utefter dessa stadgar. Vid
stadgebrott har revisor ansvar att informera medlemmar om detta under nästa
föreningsmöte.
4. Revisorn framlägger till verksamhetsårets första föreningsmöte sin berättelse
för föregående verksamhetsår tillsammans med till- eller avstyrkande av
ansvarsfrihet för föregående styrelse.
5. Revisorn och suppleant behöver ej vara medlemmar i föreningen.

### 2.15. Stadgeändring
1. Ändring av dessa stadgar, med undantag för paragraferna "föreningen",
"syfte", "oberoende", "medlemskap", "stadgeändring" och "Upplösning" kan
ske genom beslut med två tredjedelars majoritet på års- och föreningsmöten.
2. För ändring av ovan nämnda paragrafer krävs beslut med två tredjedelars
majoritet vid två på varandra följande års- eller föreningsmöten med minst en
månads mellanrum.

### 2.16. Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut med fem sjättedelars majoritet av två på
varandra följande års- eller föreningsmöten med minst sex månaders mellanrum,
varvid beslut om vilka institutioner som får till uppgift att förvalta föreningens
519
520
tillgångar fattas. Dock ska LUDDs dokument och annat tryckmaterial doneras till 'Norrbottens Föreningsarkiv'. 
Ingen privatperson har rätt att göra anspråk på dessa tillgångar, ej
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
heller får någon privatperson på något sätt gynnas av upplösningen.

## 3. Instruktionssamling
I detta kapitel presenteras framtagna grundläggande instruktioner för hur
föreningens arbetssätt på de olika nivåerna ska gå till. Här finns bland annat, mer
detaljerade arbetsbeskrivningar för styrelsen, arbetsgrupper, med mera.
Instruktioner beslutas av styrelsen, som redovisar förändringarna på nästkommande
föreningsmöte.

### 3.1. Instruktioner för Styrelsen
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
531
LUDD:s styrelse är föreningens strategiskt styrande organ, och företräder LUDD
532
533
534
535
536
537
mellan föreningsmöten. Styrelsen består av
* Ordförande
* Vice Ordförande
* Kassör
* Sekreterare
* Huvudsystemansvarig
Axel Alvarsson's avatar
Axel Alvarsson committed
538
539
* PR-ansvarig
* Lokalansvarig
540
541
542

Styrelsen väljs av, och svarar inför, medlemsmötet.

543
#### 3.1.1. Ordförande
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
544
LUDD:s ordförande ansvarar för ledning och planering av styrelsens arbete under
545
546
547
548
549
550
551
552
553
året, och för styrelsens talan mellan styrelsemöten. Det är ordföranden som kallar till
såväl styrelsemöten som medlemsmöten, och som har ansvaret för
möteshandlingarna. Ordföranden är i union med kassören firmatecknare för
föreningen, och har ett slutgiltigt ansvar för föreningens ekonomi.
Ordföranden åligger därmed att
* Representera LUDD och föra dess talan i daglig verksamhet.
* Leda, samt följa upp, styrelsens arbete i daglig verksamhet.
* Kalla till, och leda, styrelsens sammanträden.
* Kalla till föreningsmöten.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
554
* Ansvara för att LUDD:s stadgar följs.
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
* Ansvara för att styrelsen arbetar för att uppnå satta mål och visioner.
* Ansvara för att nästkommande styrelse får ta del av skriftliga överlämningar.
* Säkerställa att föreningens ekonomiska riktlinjer och instruktioner följs.

* Tillsammans med kassören i union teckna föreningens firma.
* Representera LUDD mot externa parter
* Vid dispyt har ordförande tolkningsföreträde vad gäller föreningens stadgar
och regler.

#### 3.1.2. Vice ordförande
Vice ordförande skall fungera som ett bollplank och en eventuell avlastning för
ordföranden i dess arbete. Om ordföranden av någon anledning är otillgänglig eller
oförmögen att utföra sina uppgifter faller dennes ansvar istället på vice ordförande
under perioden av frånvaro. Det är vice ordförandens uppgift att hålla kontakten med
valberedningen under dess arbete.
Vice ordförande åligger därmed att
* Vara ordföranden behjälplig i dennes sysslor.
* Sköta ordförandens åligganden i dennes frånvaro.
* Hålla kontakten med valberedningen under dess arbete.

#### 3.1.3. Kassör
Kassören är, i union med ordföranden, firmatecknare för LUDD, och
är ansvarig för budgetering av föreningens verksamhet. Kassören ansvarar även för
bokslut och övriga ekonomiska underlag.
Kassören åligger därmed att
* Tillsammans med ordföranden i union teckna föreningens firma.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
581
* Handha LUDD:s ekonomiska medel.
582
583
584
585
586
587
588
589
* Ansvara för föreningens bokföring och ekonomiska transaktioner.
* Ansvara för att förslag till budget för LUDD upprättas.
* Upprätta bokslut för LUDD.
* Redovisa föreningens ekonomi och bokföring på årsmötet.
* Koordinera ekonomiska beslut med övrig styrelse.
* Agera bollplank vid ekonomiska beslut.

#### 3.1.4. Sekreterare
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
590
Sekreteraren ansvarar för dokumenteringen av LUDD:s verksamhet. Detta
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
innebär protokollföring av såväl styrelsens sammanträden som föreningsmöten, och
ett ansvar för dokumentering av verksamheten hos föreningen centralt.
Sekreteraren har även ansvar för föreningens interna kommunikation, samt att intern
information om föreningens verksamhet når medlemmar och engagerade.
Sekreteraren åligger därmed att
* Föra protokoll över styrelsens sammanträden samt föreningsmöten.
* Sammanställa och uppdatera stadgarna, instruktionssamlingen, samt
protokoll på föreningens hemsida.


Axel Alvarsson's avatar
Axel Alvarsson committed
601
602
603
604
605
#### 3.1.6 PR-ansvarig
PR-ansvarig har det huvudsakliga ansvaret för kommunikationen till medlemmarna via LUDD:s sociala medier.
Vid event ansvarar PR-ansvarig för skapande av en offentlig event-kallelse, förslagsvis ett facebook-event,
och agerar därefter som huvudsaklig kontaktperson.
PR-ansvarig åligger därmed att
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
606
* Ansvara för kommunikationen till medlemmarna via LUDD:s sociala medier.
Axel Alvarsson's avatar
Axel Alvarsson committed
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
* Vid event skapa det offentliga eventet, exempelvis via facebook, samt formulera eventbeskrivning.

#### 3.1.7 Lokalansvarig
Lokalansvarigs arbete kretsar kring T1 och potentiella förråd föreningen ansvarar för.
Dess huvudsakliga ansvar är för det allmänna välmåendet av LUDDs lokaler, samt kassering
av kartong och potentiellt elektronikskrot.
Lokalansvarig aligger därmed att
* Ansvara för T1’s allmänna välmående, dvs dammsuga/svabba vid behov.
* Ansvara för frekvent kassering av kartongansamling i LUDDs lokal(er).
* Ansvara för kassering av elektronikskrot.

#### 3.1.8. Övrigt arbete
619
620
Vid tillfällen då det dyker upp arbeten som faller mellan ansvarsfördelningen i denna
instruktion är det upp till ordförande, i andra hand vice ordförande, att delegera
Axel Alvarsson's avatar
Axel Alvarsson committed
621
622
arbetet till en styrelsemedlem. I sista hand delegeras arbetet till huvudsystemansvarig,
men i motiveringen till delegeringen ska tidigare
623
624
625
626
åtaganden, kunskap på ämnet, tidsåtgång för arbetet, samt frivillighet tas i
beaktning.

### 3.2. Instruktioner för Langruppen
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
627
628
LUDD:s Langrupp, nedan i text refererad som ‘Langruppen’, är ett utskott i LUDD:s
förening. Langruppen har som uppgift att genomföra lan i LUDD:s namn. Langruppen
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
ska sträva efter att anordna minst två lan under varje läsår.

#### 3.2.1. Ülf
Ülf väljs av styrelsen tillsammans med langruppen, och svarar till styrelsen. Ülf
agerar som tillförordnad ordförande för Langruppens arbete. Ülf ansvarar för ledning
och planering av langruppens arbete under året, och rapporterar detta till styrelsen.
Det är Ülf som kallar till langruppsmöten, och ansvarar för att det tillsätts en
mötessekreterare som antecknar under mötet.
Det är Ülf ansvar att dessa mötesanteckningar samlas på ett lättillglängligt ställe för
både medlemmarna i langruppens och styrelsens beskådan.
Ülf åligger därmed att
* Representera langruppen och föra dess talan i daglig verksamhet.
* Leda, samt följa upp, langruppens arbete i daglig verksamhet.
* Kalla till, och leda, langruppens sammanträden.
* Ansvara för att anteckningar tas under langruppsmötena, samt att dessa
samlas på ett lättillgänligt ställe för langruppens och styrelsens beskådan.
* Ansvara för att uppdatera styrelsen om langruppens arbete.

#### 3.2.2. Langruppens allmänna arbete
Langruppens allmänna arbete går ut på att anordna lan, med allt vad det innebär.
Medlemmar i langruppen ansvarar för att tillsammans
* Sköta den tekniska planeringen inför ett lan, däribland
	* Planering av eldragning som inte genererar strömavbrott.
	* Planering av nätverk.
* Sköta den logistiska planeringen inför ett lan, däribland
	* Planering av platsfördelning/-bokning
	* Framtagning av schema för funktionärsuppdrag.
* Ta fram och sköta genomförandet av eventuella event eller aktiviteter under
lanet, såsom exempelvis
	* Turneringar.
	* Tävlingar.
	* Planerade Virtual-Reality sessioner.
	* Lyxbeställning.
* Marknadsföra lanet både till medlemmar och utomstående, i samarbete med
Axel Alvarsson's avatar
Axel Alvarsson committed
663
styrelsens PR-ansvarig.
664
665

### 3.3. Instruktioner för Boschkiosken
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
666
667
Bosch är LUDD:s interna kiosk som ger tillgång till varor för självkostnadspris till
LUDD:s medlemmar.
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687

#### 3.3.1. Boschansvarig
Boschansvarig, i kort tal kallad Bosch, väljs av och svarar till styrelsen som
huvudansvarig för boschkiosken. Bosch ansvarar för planering och utförande av
inköp till Boschkiosken under året, i samarbete med styrelsen.
Boschansvarig åligger därmed att
* Ansvara för planering och utförande av inköp till Boschkiosken under året.
* Kontinuerligt uppdatera utbudet efter efterfrågan från medlemmarna.

### 3.4. Instruktioner för Valberedningen
Valberedningen är den instans som ansvarar för att ta fram nomineringar till vakanta
styrelseposter, vars val utförs under medlemsmöten. Valberedningen består av minst
två medlemmar, varav en sammankallande. En medlem i valberedningen får ej
kandidera till post valberedningen har ansvar att bereda, dock får medlemmar i
valberedningen inneha andra funktionärsposter inom utskotten.
Valberedningen ansvarar för att bereda följande poster
* Ordförande.
* Vice Ordförande.
* Kassör.
* Sekreterare.
Axel Alvarsson's avatar
Axel Alvarsson committed
688
689
* PR-ansvarig.
* Lokalansvarig.
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
* Valberedning för nästkommande år.
* Revisor.
Valberedning av huvudsystemansvarig görs i samarbete med Root-gruppen.
Valberedningen presenterar motiveringen bakom respektive nominering under
årsmötet.

#### 3.4.1. Sammankallande valberedare
Sammankallande valberedare är den valberedare som ansvarar för att arbetet utförs
i sin helhet tillsammans med resterande valberedare. Sammankallande valberedare
agerar huvudansvarig för kommunikationen mellan valberedningen till styrelsen,
främst i första hand genom Vice Ordförande.
Sammankallande valberedare åligger därmed att
* Ansvara för att arbetet utförs i sin helhet.
* Ansvara för den huvudsakliga kommunikationen mellan valberedning och
styrelsen.

#### 3.4.2. Arbetsgång
Under Valberedningens arbete ska det öppnas upp en öppen nomineringsfrist för
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
708
LUDD:s medlemmar att nominera till posterna. Nominerade ska få ta del av
709
710
711
712
713
714
715
716
arbetsbeskrivning genom det material som finns tillhanda via överlämningar och
styrdokument.
Nominerade ska få möjlighet att komma till intervju med valberedningen, där båda
parter får möjlighet att ställa frågor. I slutändan är intervjun till för att se huruvida den
nominerade är lämpad för olika poster, samt att se huruvida posterna är något för
den nominerade.

### 3.5. Instruktioner för Root-Gruppen
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
717
718
Root-gruppen är ett arbetsorgan bestående av LUDD:s systemansvariga.
Systemansvariga har ett gemensamt ansvar för att underhålla LUDD:s datorsystem i
719
720
721
722
723
både mjuk- och hårdvara. Root-gruppen skall minst bestå av tre stycken
medlemmar, där en agerar Huvudsystemansvarig.
Root-gruppen ansvarar för att
* Agera systemansvariga.
* Ansvara för föreningens datorsystem.
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
724
* Ansvara för att uppdatera LUDD:s medlemsregister.
725
726
727
728
* I samarbete med valberedningen tillsammans valbereda positionen till
Huvudsystemansvarig till medlemsmötet.

#### 3.5.1. Huvudsystemansvarig
Samuel Gradén's avatar
Samuel Gradén committed
729
I detta stycke presenteras åtagandena till Root-gruppen.
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
Huvudsystemansvarig åligger därmed att
* Ansvara för att se till att det finns minst två aktiva rötter, utöver
Huvudsystemansvarig, i Root-gruppen.
* Ansvara och leda Root-gruppens dagliga arbete.

### 3.6 Instruktioner för Överlämning
Överlämning refererar till material som underlättar arbetet med att tillsätta en ny
person till en styrelse- eller arbetsgruppspost. Att författa överlämningen till sin
efterträdare är en del av arbetet hos postens innehavare innan de avgår. En
fullständig överlämning består av två delar: En skriftlig del och en muntlig del. Varje
person skriver sin egen överlämning och får betona det man anser är viktigt, men
den ska innehålla:
* Detaljerad postbeskrivning och fördjupad förklaring vad arbetet inneburit
under året.
* Övergripande beskrivning över det allmänna grupparbetet.
Det är till fördel för efterträdaren om den även innehåller tips och bra saker att tänka
på under nästkommande verksamhetsår, samt en reflektion över hur företrädarens
egna personlighet har påverkat arbetet. Den skriftliga överlämningen ska vara
efterträdaren tillhanda i god tid innan den muntliga. Den får vara så lång som
företrädaren anser passande.
Den muntliga delen består av att företrädare och efterträdare sätter sig och har ett
personligt möte där de tillsammans går igenom den skriftliga överlämningen. Här ska
företrädare svara på alla frågor som efterträdare har. Är det fortfarande något oklart
efteråt ska efterträdare finnas till hands vid behov. Även här är det av fördel att ge
tips och berätta observationer och reflektioner som gjorts under årets gång.

#### 3.6.1 Styrelsen
Varje pågående styrelsemedlem ska ha tillhandahållits en
fullständig överlämning av föregående styrelsemedlem. Den muntliga delen ska ha
skett innan slutet på läsperiod 4.
Företrädande ordförande har det slutgiltiga ansvaret för att de skriftliga
överlämningarna blir skickade till efterträdande styrelse.

#### 3.6.2. Arbetsgrupper
Företrädande ansvarig i en arbetsgrupp ska lämna efter sig en skriftlig överlämning
till sin efterträdare. Den skriftliga delen ska vara efterträdaren tillhanda inom loppet
av två veckor från tidpunkten efterträdaren blev tillsatt.
Följande arbetsgrupper berörs av detta stycke:
* Langruppen
* Root-gruppen
* Valberedningen

#### 3.6.3. Övrigt
Funktionärer med ansvar som ej berörs i andra stycken under 3.6. behöver endast
lämna efter sig en muntlig överlämning. Denna ska vara efterträdaren tillhanda inom
loppet av två veckor från tidpunkten efterträdaren blev tillsatt.

## 4. Regelsamling
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
778
Förtydligande dokument gällande förhållningssätt för föreningens medlemmar.
779
780
781
Ändringar i sagda regelsamling beslutas av styrelsen. Dessa gäller tillsvidare, och
förankras fast genom medlemsbeslut på nästkommande föreningsmöte.

782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
Om styrelsen som grupp finner att någon av nedastående regler överskridigts har styrelsen 
rätt att bestraffa medlemmen på ett sätt som anses lämpligt. Styrelsen har rätten att 
tolka samtliga av dessa regler och avgöra i samtliga fall på hur ärendet ska skötas.

**Samtliga regler gäller även för rötter.**

### 4.1. Kontraktregler
* En medlem bär personligt ansvar för sitt användarkonto på Ludd. Lösenordet som tillhör
det personliga kontot måste hållas hemligt. Om det finns misstankar att lösenordet är känt
för tredje part måste det omedelbart bytas ut.
* Medlemmar får ej med illvillig avsikt förstöra föreningens eller andra medlemmars filer, 
data eller hårdvara. 
* Intrång eller förberedelser för intrång, såsom försök att ta reda på andra användares 
lösenord eller motsvarande är förbjudet.
* Medlemmar får inte utnyttja LUDD:s lokal eller resurser för att driva illegal verksamhet.
797
* Att bryta mot dessa regler kan exempelvis leda till:
798
799
  * avstängning av server,
  * utplånande av medlemskonto,
800
801
  * förintande av medlemskap,
  * avstängning av medlemskonto på obestämd tid.
802
803
804
805
806
807
808

### 4.2. Bosch
* Medlemmarna ansvarar för att betalning med det interna systemet sker på korrekt sätt.
* Användare av Bosch-systemet har ej rätt att kräva återbetalning utöver det som svensk
lag stipulerar.

### 4.3. LCNet
809
Användningen utav LCNet i serverhallen sköts utav rootgruppen och för att 
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
810
811
sätta in en server på LCNet krävs det att medlemmen skrivit på ett kontrakt som är skrivet 
av rootgruppen. Rootgruppens kontrakt måste ha godkänts av en styrelse för att vara 
812
giltigt.
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837

### 4.4. Ordningsregler

#### 4.4.1. Lokalregler
Dessa regler gäller för samtliga av LUDD:s lokaler.
* För att förhindra att lokalen blir en soptipp ska samtliga personer som vistas i lokalen
städa upp efter sig, detta inkluderar även diskning.
* Inga skor på möblerna, förutom möbler som är avsedda för just fotstöd.
* Egendom som lämnas i lokalen under en längre tid kan styrelsen ta ansvar för, exempelvis
matvaror som stått i kylskåp.
* Borttappade värdesaker tas omhand av styrelsen och lämnas tillbaka mot ett signalamente 
för detta föremål.
* Utan styrelsens tillåtelse får ej material eller utrustning tillhörande LUDD lämna 
LUDD:s lokaler.

#### 4.4.2. Tystnadsplikt
Inom tiderna 08:15-16:15 på vardagar har en medlem som använder T1 som studieplats all 
rätt att kräva att andra medlemmar ska vara tystare, om anledningen till att störande ljud 
och irritation uppstått faller under dessa punkter:
* Musik spelas för högt.
* Spelande förekommer på något sätt. Exempel på detta är kort-, bräd-, dator- och TV-spel.
* Onödigt högljudda heta diskussioner har uppstått.
* Annan onödig högljudhet förekommer.

Medlemmar är fortfarande tillåtna att utföra dessa aktiviteter, under följande 
838
omständigheter:
839
840
841
842
843
844
845
* Medlemmen har ej fått en kommentar av en närvarande medlem i lokalen om att vara tyst.
* Medlemmen har frågat alla närvarande medlemmar i lokalen och fått ett jakande svar av 
samtliga.
* Medlemmen slutar omedelbart med aktiviteten vid första antydan till att det är störande 
för övriga.

#### 4.4.3. Öppettider
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
846
Det finns möjlighet att vistas i T1 under hela dygnet. Dock är det inte tillåtet under några omständigheter att sova på LUDD. Detta på grund av brandföreskrifter.
847
848
849
850
851

#### 4.4.4. Projektor
LUDD:s projektor kan bokas av medlemmar. Följande regler gäller projektorn:
* En person som bokat projektorn har alltid förtur på att använda den.
* Har personen som bokat projektorn inte gjort anspråk på den inom de 15 första minuterna av bokningen är hela bokningen ogiltig och först till kvarn gäller.
August Eriksson's avatar
August Eriksson committed
852
853
* Volym måste vara avstängd för allt bortsett från musik som ej av medlemmar upplevs störande under tiderna 8.15-16.15 vardagar. 
* På programmeringsstugor får projektorn endast användas för utbildningssyfte.
854
855
856

#### 4.4.5. Skrivare
Skrivare i LUDD:s lokaler får användas av medlemmar. Följande regler gäller för skrivare:
857
* En medlem får ej skriva ut mer än 100 sidor per månad eller enbart vad styrelsen anser 
858
859
860
rimligt.
* Om styrelsen anser att skrivaren missbrukas kan personen i fråga fråntas rätten att 
använda sig utav LUDD:s skrivare.
861

862
863
864
865
866
#### 4.4.6. Samtalsklimat
Ingen ska känna sig ovälkommen i LUDDs lokaler och verksamhet, oavsett ursprung, religion och dylikt. Den som uttrycker sig på ett sätt som bryter mot följande samtalsregler riskerar att bli utesluten ur föreningen med omedelbar verkan.
* Man får inte uttala sig på ett sätt som medvetet upplevs kränkande av andra medlemmar i föreningen.
* Medlemmar ska i LUDDs lokaler bete sig i enlighet med LTUs regler, bland annat https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Likabehandling-for-studenter-1.7749

867
## 5. Policysamling
CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
868
869
Förtydligande dokument gällande förhållningssätt för föreningens och styrelsens
verksamhet. Policies beslutas av styrelsen, som redovisar förändringarna på
870
871
nästkommande föreningsmöte.

872
873
874
875
876
877
878
879
880
### 5.1. Policies
* LUDD främjar datakunskap.
* LUDD arbetar för en inklusiv miljö som ej diskriminerar någon på grund av kön,
sexuelläggning, etnicitet, religion eller dylikt. 
* LUDD är politiskt och religiöst obunden.
* LUDD lämnar aldrig ut användarinformation utan ett domstolsbeslut som kräver detta.
* LUDD följer FN:s deklaration av mänskliga rättigheter.
* LUDD förhåller sig efter svensk lag.

881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
## 6. Övriga Styrdokument
Denna sektion innehåller dokument som inte direkt kan passas in i ovanstående
kategorier. Beslutas av styrelsen, som redovisar förändringar på nästkommande
föreningsmöte.

## 7. Bilagor
Förtydligande och/eller kompletterande dokument till övriga styrdokument. Beslutas
av styrelsen. I ett fall där bilaga strider mot ordinarie styrdokument har ordinarie
styrdokument företräde.

CuriouslyCurious's avatar
CuriouslyCurious committed
891
### 7.1. Ordlista
892
* Föreningsmöte - det årliga medlemsmötet som hålls på våren. På det mötet beslutas bland annat om ansvarsfrihet för föregående styrelse samt den nya styrelsens verksamhetsplan.