Commit e3f207a7 authored by Tommy Andersson's avatar Tommy Andersson

Update styrdokument.md

parent fc454bba
......@@ -408,9 +408,7 @@ verksamhetsår.
* Val av Ordförande.
* Val av Vice Ordförande.
* Val av Kassör.
* Val av Sekreterare.
* Val av två Ledamöter.
* Val av Huvudsystemansvarig.
* Val av övriga styrelsemedlemmar.
* Val av valberedning
* Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande.
* Övriga val
......@@ -433,30 +431,28 @@ att bli nominerad på mötet.
4. Valberedningens förslag anslås samtidigt med kallelse till årsmötet.
### 2.11. Styrelse
1. LUDD:s styrelse skall minst bestå av:
1. LUDD:s styrelse skall minst bestå av 3 (tre) personer.
2. LUDD:s styrelse skall minst bestå av:
* Ordförande.
* Vice Ordförande.
* Kassör.
* Sekreterare.
* Ledamöter, två (2) stycken.
* Huvudsystemansvarig.
2. Firmatecknare.
3. Firmatecknare.
* Ordförande i union med kassör är firmatecknare för LUDD
* Innan verksamhetsårets första föreningsmöte skall banken uppdateras
med gällande uppgifter om nyvalda firmatecknare.
3. Styrelsen väljs på årsmötet för perioden 1 juli - 30 juni.
4. Styrelsen är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.
5. Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter och är ansvarig inför
4. Styrelsen väljs på årsmötet för perioden 1 juli - 30 juni.
5. Styrelsen är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.
6. Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter och är ansvarig inför
årsmötet.
6. Styrelsen ska fatta beslut i löpande ärenden samt handha års- och
7. Styrelsen ska fatta beslut i löpande ärenden samt handha års- och
föreningsmöten.
7. Styrelsen ansvarar för att nya studenter får information om föreningen.
8. Styrelsen ansvarar för att annonsering av alla officiella arrangemang i god tid
8. Styrelsen ansvarar för att nya studenter får information om föreningen.
9. Styrelsen ansvarar för att annonsering av alla officiella arrangemang i god tid
går ut till medlemmarna via avsedd e-postlista och eventuella övriga
informationskanaler.
9. Instruktioner för ansvarsuppdelning på styrelsepositionerna finns beskrivet i
10. Instruktioner för ansvarsuppdelning på styrelsepositionerna finns beskrivet i
instruktionssamlingen.
10. Avhopp
11. Avhopp
* Om ordförande eller kassör avgår från sin post, så kan denna post
endast väljas vid ett föreningsmöte.
* Om en annan styrelsepost avgår kan styrelsen välja en medlem att
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment